நூல் வெளியீடுகள்

 

 

சிவஞானம்

சிவம் அறியப்படாதது. அறிந்ததை எல்லாம் அறிவிப்பது. தனக்குமேல் அறிவிக்க பிறிதொன்று இல்லாதது. உன்னில் ஆனந்தமாக வெளிப்படுவது.