சிவபுரம் ஐயாவின் அருளுரை - ஒலித்தட்டு

உற்றார் யார் உளரோ

உனக்கு என்றும் துணையாக நிற்பவன் யானே என்று அருளும் சிவனாரின் பேரன்பு நிலை பற்றி உரைக்கிறது