சிவபுரம் ஐயாவின் அருளுரை - ஒலித்தட்டு

புறம் புறம் திரிந்த செல்வனே

இடைவிடாது நம்மைத் தொடர்ந்து காப்பாற்றும் சிவபெருமானின் பேரன்பு பற்றி விரித்து உரைக்கிறது